Instagram

อาณาจักรบัลแกเรีย

อาณาจักรบัลแกเรีย (First Bulgarian Empire / Bulgarian Khanate) จากช่วงต้นศตวรรษที่ 7-8 ต้องทำสงครามกันชนรอบข้างตลอดเวลา และมีศัตรูหมายเลขหนึ่งคือชาวโรมัน
.
ในช่วงสงคราม นายทหารจะคอยตรวจตรายุทธภัณฑ์ของทหารใต้บังคับบัญชา หากทหารคนใดถูกพบว่ามีดาบที่ขึ้นสนิม มีม้าศึกซูบผอม มีสายธนูหย่อนยาน ไม่ดูแลรักษายุทธภัณฑ์ให้ดี หรือแม้แต่นำม้าศึกมาใช้งานในยามสงบ ทหารคนนั้นจะถูกประหารชีวิตได้ทันที