Instagram

จากแตรเป่าล่าสัตว์สู่เครื่องดนตรีคลาสสิก

เครื่องดนตรีประเภท 'ฮอร์น' หรือเครื่องเป่าทองเหลือง ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องเป่าส่งสัญญาณขณะล่าสัตว์ในยุคโบราณ ต่อมาช่วงต้นศตวรรษที่ 18 จึงมีผู้นำมาเป่าบรรเลงในวงดุริยางค์และนิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน