หนังสือ

THE SRI LANKAN CIVIL WAR สงครามกลางเมืองศรีลังกา

Quick Facts

เขียน: ปรีดี หงษ์สต้น
ออกแบบปก: Rabbithood Studio
จำนวน: 212 หน้า
ราคาปก: 240 บาท
ลดเหลือ 204 บาท
เหตุใดประเทศที่มีประชากรถือพุทธศาสนาเถรวาทเป็นส่วนใหญ่ กลายเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองอันยืดเยื้อรุนแรง...

มีแรงสนับสนุนจากการตีความพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการเมืองของกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ และผู้ที่ใช้พุทธศาสนาตามจุดประสงค์ทางการเมืองเหล่านี้มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดต่างๆ ของศรีลังกาที่ใช้ประเด็นเรื่องพุทธศาสนาชาตินิยมในการสร้างฐานเสียงทางการเมือง สาธารณชนชาวสิงหล ผู้นำทางศาสนาพุทธ รวมทั้งพระสงฆ์ที่ใช้พุทธศาสนาเพื่อตอบสนองการเมืองของตน.

นอกจากนี้สงครามกลางเมืองของศรีลังกามีปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์ ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านความไม่เท่าเทียมกันทางชนชั้น ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ